Гис портал - Благоевград
Регистър на използваните горива в община Благоевград

Регистър на използваните горива в община Благоевград

За регистъра

Използването на тази регистрационна форма е предназначено единствено за нуждите на жителите на община Благоевград, които използват гориво за отопление, независимо дали то е в течна или твърда форма. Тази форма е специално предназначена за населението на Благоевград и техните нужди във връзка с отоплението. Регистърът за използваните горива е разработен в рамките на проект: „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № Д-33-52/08.11.2021 г. (номер от ИСУН: BGENVIRONMENT-4.003-0017-C01) по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“

Регистрационната форма приема въвеждане само на Български език!

Регистър на използваните горива на територията на община Благоевград

Регистър на използваните горива в община Благоевград